DAF EcoDrive+

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOLENIOWEGO „DAF ECODRIVE+”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkoleń DAF ECODRIVE+, zwanych dalej „DAF ECODRIVE+”, organizowanych w ramach projektu szkoleniowego „DAF ECODRIVE+” jest DAF Trucks Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, przy Al. Katowickiej 40, zwana dalej „Organizatorem”. Spółka DAF Trucks Polska Sp. z o.o. zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000174514, NIP: 527-10-53-330, kapitał zakładowy: 50 000 PLN. Organizator prowadzi szkolenia we współpracy z Easy Logistic Solutions Sp. z o.o.
 2. Uczestnikami DAF ECODRIVE+ mogą być właściciele lub pracownicy firm (osoby fizyczne posiadające aktualne uprawnienia do zarobkowego prowadzenia pojazdów ciężarowych w tym prawo jazdy kategorii odpowiadającej rodzajowi pojazdu, na jakim prowadzone jest szkolenie), które zakupią pojazdy DAF i otrzymają stosowny Voucher uprawniający do odbycia szkolenia. Jeden Voucher oznacza możliwość ­przeszkolenia jednego kierowcy.
 3. Voucher, który otrzymuje klient - nie może zostać odsprzedany lub przekazany innej firmie niż ta, dla której został wygenerowany. Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez DAF TRUCKS POLSKA Sp. z o.o. pod rygorem nieważności.
 4. Voucher nie podlega zamianie na gotówkę, będącą równowartością pieniężną szkolenia, jak również wymianie na jakikolwiek inny rodzaj świadczeń.

II. Warunki uczestnictwa w DAF ECODRIVE+

 1. Bezpłatne szkolenie „DAF ECODRIVE+” przysługuje każdemu, kto odbiera fabrycznie nowy pojazd DAF serii CF lub XF, począwszy od dnia 19 października 2015 roku, od autoryzowanego dealera w Polsce (dotyczy dealerów: ESA Trucks Polska Sp. z o.o., TB Truck & Trailer Serwis Sp. z o.o., Wanicki Sp. z.o.o.) oraz od 1 stycznia 2016 w przypadku: DBK Sp. z o.o. oraz WTC Sp. z o.o. W pozostałych przypadkach udział w szkoleniu DAF ECODRIVE+ jest odpłatny i jego koszt wynosi 90 Euro netto za uczestnika, przy minimum sześciu uczestnikach - dla szkoleń realizowanych na pojeździe klienta oraz 140 Euro netto za uczestnika, przy minimum sześciu uczestnikach - w przypadku szkoleń realizowanych na pojeździe dostarczonym przez DAF.
 2. Aby wziąć udział w szkoleniu DAF ECODRIVE+ należy zarejestrować się na podstawie otrzymanego vouchera na stronie dafecodrive.pl podając:
  • imiona i nazwiska uczestników szkolenia,
  • nazwę i dane firmy,
  • numer VIN zakupionego pojazdu, któremu odpowiada voucher,
  • numer telefonu osoby, która podana została w danych rejestracyjnych firmy do programu DAF ECODRIVE+
  • wybrać jedno z proponowanych miejsc realizacji szkolenia,
  • wybrać jeden z proponowanych terminów realizacji szkolenia.
 3. W odpowiedzi Organizator potwierdzi termin i prześle stosowne informacje organizacyjne mailem najpóźniej do 7 dni przed planowanym szkoleniem.
 4. Brak obecności na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie od 7 dni przed jego ustaloną datą powoduje unieważnienie Vouchera, bez możliwości jego powtórnego wykorzystania.
 5. Szkolenie realizowane jest przez Organizatora bezpłatnie, przy czym koszty dojazdu do miejsca szkolenia i ewentualnego noclegu ponoszą jego uczestnicy szkolenia.
 6. Szkolenie DAF ECODRIVE+ realizowane jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, według programu wymienionego w pkt III niniejszego Regulaminu na pojazdach Organizatora i jest organizowane w grupach 4-8 osób.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia DAF ECODRIVE+ najpóźniej na 7 dni przed uzgodnioną datą, jeśli nie zostanie uzyskana minimalna liczba uczestników szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia Organizator proponuje kolejny możliwy termin dla zarejestrowanych uczestników.

III. Program DAF ECODRIVE+

Szkolenie DAF ECODRIVE+ trwa jeden dzień. Pierwszy etap to około 20-40 minutowa jazda samochodem ciężarowym po dokładnie zaplanowanej trasie o wystarczającym stopniu trudności, żeby kierowca pokazał swoje umiejętności. Pierwszy przejazd odbywa się bez instruktażu. Następnym krokiem jest wyjaśnienie uczestnikom najważniejszych systemów w jakie wyposażony jest DAF oraz podstawowych zagadnień dotyczących ekonomicznej jazdy, ilustrowane stosownymi przykładami. Po części teoretycznej uczestnicy przejeżdżają ponownie ten sam odcinek z instruktażem testując omówione systemy oraz elementy ecodrivingu wskazane podczas teoretycznej części szkolenia. Po drugim przejeździe omawiane są wyniki (porównanie średniej prędkości, zużycia paliwa oraz wskazań oceny DPA) pomiędzy pierwszym, a drugim przejazdem.

Szkolenie zakończone jest raportem z pokazaniem wyników uzyskanych przez każdego uczestnika oraz opinią instruktora.

Zakres części teoretycznej:

 1. Omówienie zasad działania nowoczesnych systemów wspomagających kierowcę, w które są wyposażone samochody marki DAF:
  • Zaawansowany układ hamowania awaryjnego AEBS
  • Tempomat adaptacyjny ACC
  • System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDWS
  • Tempomat przewidującego PCC
  • ECO MODE
  • Asystent informacji o wydajności kierowcy DPA
 2. Omówienie podstawowych funkcji zautomatyzowanej skrzyni biegów AS-TRONIC
  • Hamulec silnikowy MX
 3. Układ końcowego oczyszczania spalin
 4. Podstawowe zagadnienia jazdy ekonomicznej samochodem ciężarowym

Uczestnik szkolenia bierze na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki uczestnictwa w ruchu na drogach publicznych i nie będzie dochodził od Organizatora, a w tym również Auto Master Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, żadnych roszczeń z tytułu następstw tego uczestnictwa.

IV. Odpowiedzialność/postanowienia końcowe

 1. Rejestracja na stronie dafecodrive.pl, zgodnie z postanowieniami punktu II niniejszego regulaminu, oraz uczestnictwo w szkoleniu DAF ECODRIVE+ oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całej rozciągłości.
 2. W uzasadnionych przypadkach, jeśli Organizator wyrazi zgodę, szkolenia DAF ECODRIVE+ mogą być zrealizowane na pojeździe zgłaszającego, wówczas zgłaszający bierze na siebie pełną odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu i oświadcza, że pojazd ma niezbędne dokumenty i pozwolenia do poruszania się po drogach publicznych, ubezpieczenie obejmujące następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody w pojeździe zgłaszającego wynikające z odstępstw od postanowień zawartych w niniejszym punkcie oraz w pozostałych postanowieniach tego regulaminu.
 3. Uczestnik szkolenia oświadcza, że jest wypoczęty i może przystąpić do szkolenia oraz wyraża zgodę na nagranie video sposobu prowadzenia pojazdu podczas zajęć prowadzonych w ramach szkolenia DAF ECODRIVE+ oraz wykorzystanie tego nagrania dla celów szkolenia DAF ECODRIVE+.
 4. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za osiągnięcie określonego poziomu zużycia paliwa przez Uczestnika szkolenia. Zgłaszający/uczestnik nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tego tytułu od Organizatora szkoleń DAF ECODRIVE+, a w tym również Auto Master Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
 5. Decyzje Organizatora w sprawach związanych z realizacją programu DAF ECODRIVE+ są ostateczne.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z osobą wyznaczoną przez Organizatora, którą jest Agata Zawadzka, tel.: 883 505 508, adres e-mail: DAFecodrive@DAFecodrive.pl
 8. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na: zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926 z poź. zm.) oraz nieodwołalne i nieodpłatne prawa wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek uczestników szkoleń, wykonanych podczas szkoleń. Dane osobowe i materiały te mogą być gromadzone i wykorzystane w celach szkoleniowych i promocyjnych przez organizatora i firmy współpracujące w czasie realizacji projektu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Wszelkie spory, jakie mogą powstać między uczestnikiem/zgłaszającym a Organizatorem, w tym również Auto Master Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, w związku z realizacją szkolenia DAF ECODRIVE+ rozstrzygane będą polubownie, a w braku porozumienia, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.